تبلیغات
آموزشگاه دعوت اسلامی - مقالات - یا اسلام را به طور كامل بپذیرید… یا كنار بگذاری
 
 
كاربر گرامی، خوش آمدید!   سایت موقت آکادمی دعوت اسلامی
 
موضوعات سایت
بخش های سایت

جستجو


مطالب جدید

آموزشگاه دعوت اسلامی


تازه ها

 تازه های سایت

تبلیغات سایت
عنوان این پست مقالات - یا اسلام را به طور كامل بپذیرید… یا كنار بگذاری

http://www2.irib.ir/worldservice/quran-etrat/main5.jpg

هر نظامی فلسفه و اندیشه كلی برای حیات دارد، و هر نظامی تشكیلات ویژه خود را و مشكل آن در تطبیق ذات خود می روید، و مواردی دارد كه متناسب با طبیعت آن است، و نشانه هایی دارد كه در جهان واقع به ظهور می رسد، یعنی راه حل های مشكل جامعه در هر نظامی از خود آن نظام و طبیعت آن نظام امكان پذیر است، و حل هر مشكل با طبیعت یك نظام، مربوط به آن جامعه ممكن می شود و وابسته به همان نظام است.
نه منطقی است و نه از انصاف كه از نظامی كه ویژه حل مشكلی را بطلبیم كه از از ذات و سرشت آن نظام نروییده و مربوط به آن نظام نیست، بلكه مشكلی برخاسته از ذات نظام دیگر است كه آن نظام در طبیعت و روش خویش از نظام موجود جداست، و در سرشت باهم مخالف اند.منطقی عقلی ما را برآن می خواند كه: هركه بخواهد به فتوای نظام معینی مشكلات حیاتش را حل كند، باید اولاً آن نظام را با وقعیت زندگیش تطبیق دهد تا بنگرد كه آیا با این نظام این مشكلات دوباره سر بر می آورد یا از بین می رود، و اصولاً ببیند كه با این نظام، طبیعت و اصول حیات دگرگون می شود یا نه؟ و فقط در این موقعیت است كه می توان از یك نظام راه درمان آن را خواست، و بامشكلاتی كه در اثنای تطبیق و جایگزین ساختن آن ایجاد می شود در باره اش قضاوت كرد.
اسلام نظام اجتماعی كامل است كه هر بخش آن از تمام جهات با بخش دیگر پیوند و ارتباط دارد، و هر بخشی به بخش دیگر متكی است، نظامی است با طبیعت مختلف كه اندیشه ای ویژه برای زندگی دارد، و ابزاری جدا برای گرداندن امور حیات دارد، پایه ها و اصولی دارد كه از تمام جهات مخالف نظام های غربی است، و مخالف با نظامی كه امروز بر جامعه ما حكومت می كند، و اختلاف نظام اسلام با نظام های موجود، كلی و اصولی است، مؤكداً می دانیم كه نظام اسلام در ایجاد و آفرینش مشكلات موجود در جامعه شركت و مداخله ای ندارد، بلكه این مشكلات از طبیعت نظامی كه امروز بر جامعه منطبق است می روید، و از ابعاد اسلام نیست. زیرا اسلام در زندگی امروز فرصتی برای نمود و جلوه حقیقی خود را ندارد.
اما آنچه امروز شگفت آور است همان كثرت استفتاء مردم از آیین اسلام در این روزهاست، در برابر مشكلات ویژه خود شان، كه از اسلام راه حل وطریق درمان می طلبند، و نظر و اندیشه اسلام را در قضایا و مشكلاتی كه خود می پندارند، جویا می شوند، حال آنكه اسلام درایجاد آن مشكلات مداخله ای نداشته و اصولاً در امور مداخله و شركت مستقیمی ندارد، اما گروه گروه می خواهند بدانند در كشور هایی كه مخالف اسلام حكومت می شود مشكلاتی از قبیل مشكل زنان در پارلمان و یا چگونگی مداخله بانوان در كار، و یا در مورد بانوان و آمیزش جنسی آزاد، و مثلاً مشكلات جنسی جوانان و مسایلی از این قبیل چگونه حل می شود! در این گونه استفتاء و یا مواردی امثال آن كه همه تقریباً بدین پرسش اقدام می كنند حسن نیت وجود ندارد، و این تنوع استفتاء دلیل بر علاقه به ایجاد حكومت اسلام بر جامعه نیست، بلكه قصد این پرسندگان ناراحت كردن آنهایی است كه می گویند روزی حكومت براساس اسلام جایگزین حكومت های غیر اسلامی خواهد شد.
و شگفت آورتر از این پرسش ها پاسخ مردان به اصطلاح اهل دین است، و اصرار شان برای پاسخگویی به پرسش اینگونه پرسشگران، و آنگاه بحث و جدال شان در پیرامون عقیده اسلام و حكم اسلام در آنگونه موارد و تلاش برای روشن كردن جزئیات آن. حال آنكه در حكومت غیر منطبق بر اسلام، و در جامعه ای كه نظام اسلام برآن منطبق نیست، و اصول اسلام در آن جامعه پیاده نشده، به اسلام مربوط نیست كه امروز زن وارد پارلمان می شود یا نمی شود؟ در اینجا ربطی به اسلام ندارد كه دو جنس باهم آمیزش داشته باشند یا نداشته باشند، و مربوط به اسلام نیست كه بگوید زن كار بكند یا نكند، و خلاصه این پاسخ ها به او ربطی ندارد زیرا هیچ مشكلی از مشكلات جامعه ای كه او در آن به سر می برد مطابق با آیین اسلام نیست، و با نگرش حكومت اسلام عمل نمی شود.
امكان ندارد كه در اینگونه جوامع بتوان این جزئیات و امثال آن را براساس اسلام و موافق با نظام آن خواستار شد، در حالیكه كل نظام اسلام از حكومت بیرون رانده شده است، و از نظام اجتماعی طرد شده است و از زندگی ملی خارج گردانده شده است؟
اسلام كلی تجزیه ناپذیر است كه اگر قرار است گرفته شود با همه اندام آن باشد، و اگر نیز قرار است كه كنار گذاشته شود باید تمام آن كنار گذاشته شود، اما از این كه در اینگونه جوامع در موارد جزئ و مواردی استثنایی و حقیر از اسلام نظر بخواهند و آن اساس و پایه ای را كه عموماً باید اركان جامعه براساس آن پاگیرد آن را مهمل گذارند و بركنار نهند این تحقیری است كه تحمل آن بر مسلمان جایز نیست –دانشمندی كه جای خود دارد- ك آن را برای اسلام بپذیرد.
در جواب نظر خواهان مسایل جزئی از مشكلاتی كه در جوامع غیر اسلامی و با حكومت مخالف اسلام برمی آید باید گفت:
- اولاً حكم اسلام در تمام شئون زندگی است و پس از اینكه فرمان اسلام در تمام ابعاد زندگی نافذ شد آنگاه نظر اسلام را در مورد مشكلاتی بپرسید كه از ذات حكومت و مكتب اسلام بر می آید و رشد می كند نه مسایلی كه از نظام های دیگر و نظام های متناقض با اسلام وجود دارد.
زیرا اسلام با روش اصولی و تربیتی خود، مردم را سرپرستی و اداره می كند، و برآنان برابر قوانین ویژه ای حكومت می كند كه ویژه ذات آن است، و امور و شئون جامعه را برآن اساس تنظیمی كند، و پایه ها و اصول اجتماعی و اقتصادی و آگاهی ویژه ای می آفریند، تا اولاً همه اسلام را پیاده كند، و نظام حكومت را تنظیم كند، و قانونگذاری را براساس آن برگرداند و اصول تربیتی را ترتیب دقیق بخشاید، در آن صورت، یعنی پس از تمام مواردی كه آورده شد به خود بنگرید كه اگر مشكلاتی كه می پرسید همچنان باقی مانده آنگاه اسلام پاسخ می دهد، واگر با پیاده شدن نظام اسلام این مشكل ریشه كن شد كه دیگر جواب را از جامعه گرفته اید، اما آنچه پیش از پیاده شدن نظام اسلام موجود است از اسلام نیست و مشكلات جوامعی كه اسلام را نمی شناسند ربطی بدان ندارد.
یك جامعه اسلامی را بیابید كه قوانین ومبادی اسلام برآن حكومت كند، و زنان و مردانش تربیت اسلام داشته باشند چه در خانه و چه در مكتب و چه در جامعه برآن اساس تربیت شوند. بیایید پایه های زندگی را براساسی استوار كنید كه در تمام موارد اسلام مسؤولیت آن را عهده دار شود، و عدالت اجتماعی واجب را بر امت ارزانی كنید و آنگاه از بانوان بپرسید كه: آیا می خواهید كه در ادارات عمومی كار كنید؟ و بپرسید كه اگر مقتضیات زندگی چنین چیزی را از او نخواهد آیا مایل است بدینگونه كار كند؟ و بپرسید كه آیا می خواهد كه آزادانه با مردان آمیزش داشته باشد؟ و یا برای عموم زینت كند و خودآرایی او برای همه باشد؟ و یا مثلاً ببینید كه تربیت او او را از پستی و خواری زندگی حیوانی باز نمی دارد و از پرداختن به شهوات حیوانی مانع نمی شود؟ و مثلاً آگاهی او، نگهدارش نخواهد شد و او را به راه پاكی و عصمت و شرم و حیای الهی نخواهد راند؟
از جمله برخی ها می پرسند كه: تو معتقدی كه هر سال دست هزاران سارق را قطع كنند؟ و به نام اجرای قانون اسلام گروهی كثیر را ناقص العضو بسازند؟
این گروه ذاتاً غلط برداشت می كنند و در اصول مرتكب اشتباه اند، و آنهایی كه بنا به نظر اسلام پاسخ می دهند، و نظریه فقهی ارائه می فرمایند آنها دوبار در اشتباه اند و مرتكب دو غلط می شوند:
زیرا وجود هزاران دزد در هر سال از ثمرات مكتب اسلام نیست، و نظام اسلام آنها را نساخته، بلكه اینها از ثمرات و نتایج جوامع دیگر اند، جوامعی كه اسلام را از زندگی خود بیرون رانده اند، و مطابق با نظام اجتماعی دیگری عمل می كنند كه در آن نظام اسلامی را بدانگونه كه هست نمی شناسند، یعنی از دزدان ثمره جامعه ای هستند كه وجود گرسنگان و نیازمندان را تحمل می كند و اجازه گرسنگی و بی چیزی می دهد، و راه علاجی برای رفع مشكل گرسنگی نمی اندیشد، از آن جامعه ای هستند كه تضمینی جهت تامین روزی و قوت روزانه ملیون ها نفر گرسنه ندارد، و مشكل از میان برداشتن گرسنگی را عهده دار نمی شود و به تربیت وجود انسانی اقدام نمی كند و تمامت حیات را در ارتباط با پروردگار قرار نمی دهد، و به قانون الهی بازگشت نمی دهد.
اما جامعه اسلامی جامعه ای دیگر است، جامعه ای كه تمام افراد آن از نظر قوت روزانه و روزی خانواده تضمین شده اند، كارگر یا بیكار، توانا یا درمانده، تندرست یا بیمار، متوسط نصف عشر از اصل دارایی را سهم می برد نه از سود بلكه از بیت المال، و نیز –بدون قید و شرط- از اموالی كه دولت جهت حمایه از جامعه در برابر آفات كنار می گذارد {برای تهیه ابزار} به قدر نیاز بر می دارد.
حال نخست این نظام را پیاده كنید، و پس از تطبیق و پایه گذاری در جامعه ببینید كه چند نفر نیازمند می مانند و یا چند تن سارق جهت ربودن اموال دیگران حركت می كنند، سارقی كه شكمش از طعام سیر باشد؟! و قلبش از ایمان آباد... بنابر این اگر از برخی از مشكلات، از جمله در مورد مسایل جنسی از تو بپرسند، سزاست كه ایشان را به پیروی از آیین اسلام فرا خوانی... جوانانی را كه در جامعه غیر اسلامی می بینیم كه از هرسو عوامل جهت تحریك غرایز شان برانگیخته شده، و تمام عوامل مهیاست كه آنان را به سوی جنون غرایز جنسی بكشاند حال این گروه می خواهند نظر اسلام را در مورد مشكلات جوانان بدانند، لذا اگر می خواهید كه نظر اسلام را در مورد مشكلات جنسی جوانان بدانید باید اول تمام اصول اسلام را پیاده كنید و آنگاه نظر او را بدانید –نه پیش از پیاده كردن- كه اگر پس از پیاده كردن مشكلاتی برای جوانان بود باید بپرسند.
من هرگونه نظر خواهی را، برای اسلام و مسلمین پند آموز می دانم، اما نه در قضیه ای كه از مطابقت با نظام اسلامی برنخاسته، و در آنجا اسلام به كلی از حیات بشر رانده شده، و من تمام اینگونه نظرخواهی از اسلام را مسخره می دانم، و جواب گفتن به این پرسشها را شركت جستن در این مسخره، و شركت جستن در مسخره اهل نظر...
آنها كه امروز فریاد واشریعتا! بلند می كنند و می خواهند كه به نام اسلام بانوان را از انتخابات باز دارند، و یا اینكه به نام اسلام آنها را از كار باز دارند و یا اینكه آنها را وادارند كه خود را در حجاب بپوشانند و یا اینكه چادر و دامن های شان را به نام اسلام بلندتر كنند! –به من گوش كنند- تا از این همه تلاش شان در راه مسخره كردن اسلام! از آنها قدردانی كنم!! زیرا ایشان با این كار، دقیقاً اسلام را وسیله مسخره و استهزاء مردم قرار داده اند، مردمی كه مشكلات از هر سو ایشان را در خود گرفته و آنها با تمام تلاش سرگرم پرداختن به این جزئیات اند.
اینان به جای آنكه نیروی شان را در راه پیاده كردن نظام اسلامی و قانون اسلام در تمام جوانب زندگی به كار گیرند، و به جای اینكه بخواهند اسلام بر نظام جامعه و قوانین دولت مسلط گردد، و به جای اینكه بخواهند تربیت اسلامی بر مدرسه و خانه و زندگی مسلط باشد بدین جزئیات دلخوش كرده اند. براین گروه لازم است كه اسلام را با تمامیت آن عنوان كنند، و اگر دعوت می كنند، به عمل بر تمام كلیت آن دعوت كنند كه این نیكوترین راه در جهت حفظ ارزش و اصالت اسلام است و ارزش دعوت اسلام...
این همان اصلی است كه باید در كار آن جدیت كنند، و در دعوت بدان پاك و خالص باشند، اما هنگامی كه غرض و مقصود جیغ و داد كشیدن است و فقط اظهار نظری فیلسوفانه! كه این كار با همان حركات تامین است و خطری در آن نیست؟ و این مسأله ای دیگر است كه حد اقل برخی هیأت ها و جمعیت ها باید خود را از آن بركنار دارند.

نوشته: سید قطب

 :: لینك ثابت نویسنده : مدیر سایت نظرات و پیشنهادات Comment  

مطالب پیشین

اصلاح قلبها (اخلاص1)
بیان ابن قیم راجع به آثار شوم گناهان(3)
بیان ابن قیم راجع به آثار شوم گناهان(2)
بیان ابن قیم راجع به آثار شوم گناهان
قصه هدایت و جستجوی سعادت
تلقین كسی كه در حال مرگ است
حكم خودکشی در اسلام
مایکل جکسون
جنگ‌ تبشیری‌ علیه‌ اسلام‌
انسان و مذاهب در تاریخ
مقالات-آداب علم
منـزلت نماز در بین دیگر عبادات و فضیلت نماز جماعت
اعجاز علمی--آیا آهن در زمین به وجود آمده است؟
مقالات_غذارا بامیوه آغاز نمایید
مقالات-آثارگناه


اطلاعات سایت
 

مدیران و نویسندگان
مدیر سایت

آمار بازدیدكنندگان
امروز :
دیروز :
كل :

مطالب و نظرات
كل مطالب :
كل نظر ها :


لینكدونی
آرشیو لینكدونی

عکس هفته

لینك دوستان
:: محصولات برتر
:: جامعه مجازی 'علمی' تریبون آزاد
:: زنال
:: اشکنان آنلاین
:: گمبرون سایتی متفاوت

صفحه اصلی |  ارتبــــــــــــــاط با ما |  ایمیل |   |  صفحه خانگی