تبلیغات
آموزشگاه دعوت اسلامی - انسان و مذاهب در تاریخ
 
 
كاربر گرامی، خوش آمدید!   سایت موقت آکادمی دعوت اسلامی
 
موضوعات سایت
بخش های سایت

جستجو


مطالب جدید

آموزشگاه دعوت اسلامی


تازه ها

 تازه های سایت

تبلیغات سایت
عنوان این پست انسان و مذاهب در تاریخ

http://www.izadmehr.com/Sphinx_Darius_Louvre.jpg
انسان در تلقى ادیان و مذاهب
عهد عتیق ، تورات :
((... خداوند خدا پس آدم را از خاك زمین بسرشت و در بینى وى روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد و خداوند خدا باغى در عدن بطرف شرق غرس نمود و آن آدم را كه سرشته بود در آنجا گذاشت و خداوند خدا درخت خوشنما و خوشخوراك را از زمین رویانید و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیك و بد را و نهرى از عدن بیرون آمد تا باغ را سیراب كند از آنجا منقسم گشته چهار شعبه شد...
خداوند خدا آدم را گرفت و او را باغ عدن گذاشت تا كار آن را بكند و آن را محافظت نماید و خداوند خدا آدم را امر فرمود گفت از همه درختان باغ بى ممانعت بخور اما از درخت معرفت نیك و بد زنهار نخورى زیرا روزى كه از آن خوردى هر آینه خواهى مرد و خداوند خدا گفت خوب نیست آدم تنها باشد پس ‍ برایش معاونى موافق وى بسازم ... خداوند خدا خوابى گران بر آدم مستولى گردانید تا بخفت و یكى از دنده هایش را گرفت و گوشت در جایش ‍ پر كرد و خداوند خدا آن دنده را كه از آدم گرفته بود زنى بنا كرد و ویرا بنزد آدم آورد و آدم گفت همانا این است استخوانى از استخوانهایم و گوشتى از گوشتم از این سبب نساء نامیده شود زیرا كه از انسان گرفته شد از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترك كرده با زن خویش خواهد پیوست و یك تن خواهند بود آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند و مار از همه حیوانات صحرا كه خداوند ساخته بود هوشیارتر بود و بزن گفت آیا خدا حقیقتا گفته است كه از همه درختان باغ نخورید زن بمار گفت از میوه درختان باغ مى خوریم لكن از میوه درختى كه در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مكنید مبادا بمیرید مار بزن گفت هر آینه نخواهید مرد بلكه خدا مى داند در روزى كه از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیك و بد خواهید بود و چون زن دید كه آن درخت براى خوراك نیكوست و بنظر خوشنما و درختى دلپذیر دانش افزا پس از میوه اش گرفته بخورد و بشوهر خود نیز داد و او خورد آنگاه چشمان هر دوى ایشان باز شد و فهمیدند كه عریانند پس برگهاى انجیر بهم دوخته سرها براى خویش ساختند و. ((بندهشن )) (از كتب معتبر زبان پهلوى ):
((هرمزد، چون همه چیز را مى دانست و به وجود اهریمن نیز آگاهى داشت ، پس پى برده بود كه جنگى میان او و اهریمن روى خواهد داد. از این رو آغاز به آفرینش جهان كرد. جهان در مدت سه هزار سال ، تنها عالم ارواح بو. پس اهریمن روشنایى را دیده ، به آن حمله كرد و شكست خورد... پس هرمز به آفریدن جهان مادى پرداخت و در آغاز آسمان و وهومینا (اندیشه نیك ) و روشنائى مادى و دین مزدیسنا و امشاسپندان را آفرید، پس ‍ از آن ، آب و زمین و درختان و چارپایان و در پایان آدمى را آفرید. اهریمن مشغول آفرینش چیزیهاى بد شد. از آفرینش هرمزد، نخستین حیوان ، ((گاو)) و نخستین انسان ، ((كیومرث )) بود.
پس از چندى اهریمن به پا خواست . او نیز...جانوران آزار دهنده و زهردار چون مار و كژدم و وزغ در زمین پراكند؛ چنانكه به قدر سر سوزن جایى خالى نماند. سپس بر گاو و كیومرث تاختن آورد و آز و نیاز و رنج و تشنگى و ناخوشى و خواب را بر آنها چیره ساخت ... در مدت چهل سال ، مشیك و مشیانك كه آدم و حواى ایرانیان باشند، از خاك روئیدند...
هرمزد به آنها گفت : شما آدمید، شما نیاكان بشرید، باید نیكوكار و نیك اندیش و نیك گفتار باشید و دیوان را نیز نپرستید.))(44)
روایات مذهبى منسوب به اسلام :
((خداوند آدم را از خاك آفرید. این خاك را چهار رنگ : سرخ ، سفید، سیاه و زرد بود. و چون روح در او قرار گرفته ، آدم از جاى جست ؛ در حالى كه انسان كاملى بود و از هر گونه نیروى مدركه كه در به كار بردن معقولات برخوردار بود. و خداوند انسانى را بیافرید كه سرشت او بر رنگهاى گوناگون استوار و اجزائى كاملا مشابه یكدیگر داشت . پس جریان حادثه در بهشت واقع شد. آدم و حوا از درخت گندم خوردند. از بهشت بزیر آمدند. آدم به كوه سراندیب در اطراف هند منزل نمود...))(45)
((و او را از این بابت آدم گویند كه از ادیم الارض خلق شد؛ از زمین چهارم .
و از این بابت او را انسان گویند كه فراموش كار است .
آدم سه ساعت در بهشت اقامت داشت و در هنگام عصر، به سختى از بهشت رانده شد.))(46)
((موسى از خداوند درباره آفرینش انسان و جهان پرسید. خداوند فرمود: بدان كه من سى نوع آدم آفریده ام كه یكى پس از دیگرى به این جهان آمدند و فاصله میان هر یك از این انواعلیه السلام هزار سال بود... آنگاه دنیاى آباد را به پدرت آدم دادم . آغاز این روز، جمعه ، اول وقت ظهر بود.(47)
مسعودى گوید: ((آدم آفرید شد و چون خلقت او از ادیم الارض یعنى از كف زمین بود، او را آدم نامیدند. و همسر او را خداوند از آدم به وجود آورد آنان سه ساعت از روز گذشته به بیرون تبعید شدند؛ ((آدم )) به سراندیب و ((حوا)) به ((عرفه )) و ابلیس به ((بیسان )) و ((مار)) به ((اصفهان )) افتادند. آدم بر كوه راهون در سراندیب مدتى زندگى مى كرد. در موقع خروج از بهشت ، برگى از برگهاى بهشت را با خود به سراندیب برد و تمام ادویه و چیزهاى خوشبود كه از هند به تمام كشورهاى جهان صادر مى شود، از همان برگ بهشتى است (!!!)...))(48)
یعقوبى مى گوید: ((... خداوند ((آدم و حوا)) را در روز جمعه از بهشت بیرون كرد. هبوط آدم در سرزمین ((هند)) بود. عده اى گفته اند در ((مكه )) هبوط كرد در كوه ((ابوقبیس .)) و در یكى از غارهاى آن كوه منزل كرد و از خداوند خواست كه آن كوه را مقدس و گرامى بدارد. و در این محل بود كه خداوند از بهشت براى او حجر الاسود را فرو فرستاد و او را فرستاد و او را فرمان داد تا آن را به مكه برده و ((خانه كتعبه )) را بنا كند.
حضرت آدم طبق فرمان الهى در همین محل فعلى خانه ((كعبه )) را بنا كرد و آنگاه در اطراف ((بیت )) طواف مى كرد و سپس دستور ((قربانى )) به او داده شد و آنگاه از مكه به ((عرفات )) رهسپار و با ((حوا)) برخورد مى كند. آدم هزار سال عمر كرد و در كوه ابوقبیس مرگ او فرا مى رسد و حضرت نوح پیكر او را با خود به نجف اشرف حمل نموده و در آنجا دفن مى نماید(49).))
دیدگاه اسلامى آفرینش ؛
((بنا به آیات متعدد قرآن ... خداوند، ابتداى خلقت انسان را از گل ذكر فرموده و به تصریح این آیات ، انسان كامل بلافاصله از گل پدید نیامده است ، بلكه به امر حكمت آمیز الهى ، اولین موجود زنده از گل پدید آمد و سپس حیات در سلسله موجودات به ترتیب تكاملى آنها سیر كرد تا آنكه به انسان رسید.
نظر به پیوستگى كه به تصریح قرآن میان انسان و زندگان قبل از او وجود دارد، انسان در انتهاى تكامل جسمى موجودات زنده خواهد بود و ازاین جهت است كه قرآن به تكرار، خلقت انسان را از گل ذكر نموده است ...
برگزیدگى آدم : آدم صفى (برگزیده ) مبدء بصیرت بشرى است و برگزیدگى او بزرگترین واقعه در آفرینش كائنات و تاریخ تكامل سلسله موجودات مى باشد. یك چنین خلقت و انتخاب عظیم هم قطعا بدون مقدمه و بدون تهیه زمینه مستعد پدید نیامده ، منتهى از روى قرائن با مقدمه اى طولانى تر و زمینه اى دقیقتر و وسیعتر(50).))
تحلیل فلسفى داستان آفرینش در قرآن ؛
((خلقت آدم و داستان آدم ، یعنى داستان خلقت انسان ، مسلما باید به زبان ((سمبلیك )) گفته مى شد تا امروز بعد از چهارده قرن و بعد از پیشرفت علونم انسانى و علوم طبیعى ، براى ما در چنین محیط علمى ، قابل مطالعه باشد. و اما انسان از لحاظ اسلام چگونه خلق مى شود؟ اول خدا به فرشتگان خطاب مى كند كه من مى خواهم جانشینى براى خودم در زمین خلق كنم ... رسالت انسان از نظر اسلام با همین اولین خطاب خداوند روشن مى شود. یعنى رسالتى را كه خداوند در كائنات دارد، انسان در روزى زمین باید به نمایندگى خدا انجام دهد. بنابراین ، اولین فضیلت انسان ، نمایندگى خداوند در زمین است . فرشتگان فریاد مى آورند كه باز مى خواهى در روى زمین كسى را بیافرینى كه به خونریزى و جنایت و كینه و انتقام پردازد!... خداوند مى گوید:
((من چیزى را مى دانم كه شما نمى دانید.)) و بعد خدا براى خلقت انسان دست به كار مى شود. از اینجا سمبلها شروع مى شود و ببینید كه در زیر این سمبلها چه نكات عمیق انسان شناسى نهفته است :
خدا از روى زمین ، از روى خاك پست مى خواهد براى خود جانشین خلق كند... در زبان بشر، پست ترین سمبل پستى و تعفن و ذلت و دنائت ، ((لجن )) است ... و همچنین در زبان بشر، عالى ترین و متعالى ترین و مقدس ترین موجود، ((خداوند)) است ، و در هر موجودى عالى ترین و مقدس ترین و اشرف وجودش ((روح )) اوست . این انسان كه نماینده خداوند است ، از لجن و یا گل رسوبى آفریده شد، یعنى از پست ترین ماده روى زمین . و بعد خداوند، نه از نفسش و یا از خونش و نه از رگ و پى اش ، بلكه از روحش دمیده ؛ یعنى عالى ترین وجودى كه ممكن است بشر در زبانش كلمه اى براى تسمیه ان داشته باشد... بنابراین انسان ساخته شده از لجن و روح خداوند است . پس انسان یك موجود دو بعدى است ... یك بعدش میل به لجن و پستى دارد، سرشت و خمیره اش تمایل به رسوب شدن و ماندن و توقف كردن دارد... و بعد دیگرش یعنى روح خداوند (به تعبیر قرآن ) میل به تعالى دارد؛ بر خلاف جهت اولى ، میل به صعود و میل به بالا رفتن تا آخرین قله قابل تصور را دارد، یعنى خدا و روح خدا... و بعد،
خداوند اسماء را به انسان تعلیم داد. و اما این كه ((اسماء را به انسان تعلیم دادیم )) یعنى چه ؟ هنوز معلوم نیست ... ولى در این شك نیست كه سخن از تعلیم دادیم )) یعنى چه ؟ هنوز معلوم نیست ... ولى در این شك نیست كه سخن از تعلیم و آموزش است . وقتى آفرینش است به پایان رسید، دارنده اسماء مى شود. بعد فرشتگان فریاد مى كنند كه ما از ((مارج من نار)) (آتش بى دود) ساخته شده ایم و این انسان از لجن ساخته شده ، چگونه او را بر ما فضیلت مى دهى ؟ خداوند در جواب مى گوید: ((من چیزى را مى دانم كه شما نمى دانید؛ پس به پاى او این موجود دو بعدى ) بیفتید.)) و همه فرشتگان خداوند، بزرگ و كوچك ، مؤ ظف مى شوند كه در پاى چنین موجودى به خاك بیفتند... و این مساءله اى است براى روشن كردن شخصیت انسان در اسلام . انسان چیزهائى مى داند كه فرشتگان نمى دانند، و اینجاست كه با وجود برترى مسلم جنس فرشتگان و شیطان ، انسان برتر مى شود. یعنى اصالت موجود به علم است و دانائى نه به نژاد... مگر نه این است كه خداوند از روح خود در انسان دمید و او را امانت دار خود كرد؟ پس انسان در روى زمین جانشین و خویشاوند خدا است و روح خدا و انسان از یك فضیلت سیراب مى شود و آن داشتن اراده است ... وجه خویشاوند یا اشتراك انسان و خدا همین اختیار است ، همین آزادى به بد یا خوب بودن ، به طغیان و یا اطاعت . بنابراین آنچه كه از این سرشت و از این فلسفه خلقت برمى آید، این است كه : همه انسانها با هم نه برابر بلكه برادرند و اختلاف بین برابرى و برادرى كاملا روشن است ؛ برابرى یك اصطلاح حقوقى است ، در صورتى كه برادرى اعلام سرشت یك نواخت همه انسانها با هم است كه همه انسانها با همه رنگها از یك منشاء سرچشمه گرفته اند. دوم : برابرى سرشت زن و مرد است . یعنى بر خلاف همه فلسفه هاى قدیم ، زن و مرد از یك سرشت و یك خمیره و در یك موقع و به دست یك نفر خلق شده اند...
دوم اینكه ، فضیلت انسان بر فرشتگان و همه عالم ، فضیلت علمى است . به خاطراینكه اسماء را یاد گرفته ، مسجود همه فرشتگان قرار گرفته است و فرشتگان باعلم به اصالت نژاد و برترى سرشت خود باید به پاى او بیفتند و او را سجده كنند...بنابراین نتیجه مى شود كه انسان ، امانت دار خدا، خویشاوند او در روى زمین و داراى دوبعد است : یكى ك پستى ((حماء مسنون )) یا روح متعفن ؛ و دیگرى جهش به سوىخدا.

 :: لینك ثابت نویسنده : مدیر سایت نظرات و پیشنهادات Comment  

مطالب پیشین

اصلاح قلبها (اخلاص1)
بیان ابن قیم راجع به آثار شوم گناهان(3)
بیان ابن قیم راجع به آثار شوم گناهان(2)
بیان ابن قیم راجع به آثار شوم گناهان
قصه هدایت و جستجوی سعادت
تلقین كسی كه در حال مرگ است
حكم خودکشی در اسلام
مایکل جکسون
جنگ‌ تبشیری‌ علیه‌ اسلام‌
انسان و مذاهب در تاریخ
مقالات-آداب علم
منـزلت نماز در بین دیگر عبادات و فضیلت نماز جماعت
اعجاز علمی--آیا آهن در زمین به وجود آمده است؟
مقالات_غذارا بامیوه آغاز نمایید
مقالات-آثارگناه


اطلاعات سایت
 

مدیران و نویسندگان
مدیر سایت

آمار بازدیدكنندگان
امروز :
دیروز :
كل :

مطالب و نظرات
كل مطالب :
كل نظر ها :


لینكدونی
آرشیو لینكدونی

عکس هفته

لینك دوستان
:: محصولات برتر
:: جامعه مجازی 'علمی' تریبون آزاد
:: زنال
:: اشکنان آنلاین
:: گمبرون سایتی متفاوت

صفحه اصلی |  ارتبــــــــــــــاط با ما |  ایمیل |   |  صفحه خانگی